Specjalistyczne usługi opiekuńcze

03.04.2017

Ogólny zakres obowiązków:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.2015.189. Poz. 1597 i 1598 z późn. zm.).
Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania dla dwóch osób, w wymiarze 5 godzin tygodniowo logopeda i 10 godzin tygodniowo rehabilitant dla jednej osoby, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych.
Niezbędne wymagania:
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: logopedy i rehabilitanta.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
- szpitalu psychiatrycznym;
- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami
  rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
- ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
- zakładzie rehabilitacji;
- innej jednostce niż wymienione powyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
  osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
4. Osoby świadczące usługi specjalistyczne muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
- kształtowania nawyków celowej aktywności;
- prowadzenia treningu zachowań społecznych.
5. Obywatelstwo polskie
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku
7. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.
Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
2. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej
2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
4. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji własnoręcznie podpisane:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.2016.922 z późn. zm.)"
Termin i sposób składania ofert:
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu), z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze" na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 642, w godzinach 7.30 -15.30, od poniedziałku do piątku, w terminie do 03 kwietnia 2017r do godz 13.00
Informacje dodatkowe:
Informacji na temat naboru na stanowisko można uzyskać od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie tel. 14 6 88 70 17.
Po zakończeniu procedury naboru, osoby które nie zostały zatrudnione mogą odebrać swoje dokumenty aplikacyjne w każdym czasie w godzinach pracy Ośrodka .W przypadku nie odebrania tych dokumentów zostaną one zniszczone po okresie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

Maria Kowalska
Kierownik GOPS

« inne aktualności